Użytkowników online: 127

194.874 haseł

870.215 definicji

Hasło konik


Definicje krzyżówkowe hasła konik na naszym serwerze:
1. [Gry] figura szachowa, skoczek
2. hobby
3. [Zoologia] polny, owad
4. [Technika] zespó? obrabiarki skrawaj?cej,w którym osadza si? kie?
5. hobby, ulubione zaj?cie
6. [Muzyka] na biegunach w piosence Urszuli
7. pasja, hobby
8. [Zoologia] polny nie r?y
9. zabawka na biegunach
10. [Zoologia] tylko morski jest ryb?
11. [Zoologia] morski lub polny
12. [Literatura] Garbusek
13. [Zoologia] morska rybka przypominaj?ca figur? szachow?
14. hobby, pasja
15. [Zoologia] morski - p?awikonik
16. szczególne zainteresowanie
17. szczególne zainteresowanie, hobby
18. [Prawo i polityka] cz?owiek nielegalnie sprzedaj?cy bilety na ró?ne imprezy
19. [Technika] druciany haczyk stanowi?cy cz??? zapinki
20. [Gry] szachowy skoczek
21. pasja
22. [Zoologia] ma?y ko?
23. zdrobnienie od: ko?
24. [Gry] jedna z figur szachowych
25. [Gry] skoczek
26. [Gry] potocznie pok?tny sprzedawca biletów na ró?ne imprezy
27. [Zoologia] kucyk, kuc, pony
28. [Zoologia] koni?, ?rebak, ?rebi?
29. [Literatura] zami?owanie, predylekcja
30. [Literatura] mania, zainteresowania
31. [Literatura] w przeno?ni zajob, szajba
32. [Zoologia] kopytka z mi?sem
33. [Zoologia] pony
34. szczególne zami?owanie
35. opodobanie do czego?
36. [Technika] s?uzy do mocowania obrabianego wa?u
37. [Muzyka] ma?y na biegunach
38. [Zoologia] polny - skacze, morski - p?ywa
39. [Technika] cz??? haftki
40. [Geografia] Klimek, jezioro w gminie Jedwabno
41. [Gry] skoczek na szachownicy
42. pasja, bzik
43. [Gry] skoczek szachowy
44. zami?owanie, hobby
45. [Zoologia] polski to tarpan
46. [Zoologia] polny owad
47. [Prawo i polityka] pok?tny sprzedawca biletów na atrakcyjne widowisko
48. chodz?ca kasa biletowa
49. r??ca mania
50. brykaj?ce hobby
51. ... na biegunach
52. ?rebak
53. garbusek na biegunach
54. [Filozofia] predylekcja
55. [Filozofia] szwung
56. [Filozofia] feblik
57. [Filozofia] inklinacja
58. [Filozofia] rankor
59. [Gry] figura szachowa
60. [Ekonomia] pok?tny sprzedawca biletów na ró?ne imprezy
61. [Ekonomia] nieformalny sprzedawca biletów na ró?ne imprezy
62. [Ekonomia] nielegalny sprzedawca biletów na ró?ne imprezy
63. [Gry] na biegunach
64. [Ekonomia] sprzedawca wej?ciówek na ró?ne imprezy
65. [Ekonomia] sprzedawca wej?ciówek
66. [Zoologia] niedoros?y ko?
67. [Filozofia] ?y?ka ale nie w?dkarska
68. [Filozofia] ?y?ka
69. [Filozofia] zami?owanie
70. [Filozofia] upodobanie
71. [Filozofia] s?abo??
72. [Filozofia] sk?onno??
73. [Filozofia] predyspozycja
74. [Filozofia] mania
75. [Filozofia] bzik
76. [Zoologia] niedoros?y wierzchowiec
77. [Zoologia] niedoros?a szkapa
78. [Zoologia] niedoros?y Rumak
79. [Zoologia] niedoros?y mustang
80. [Zoologia] niedoros?a koby?a
81. [Technika] substrat haftki
82. [Filozofia] zapał
83. [Muzyka] na biegunach, piosenka Urszuli z albumu Bia?a droga
84. [Zoologia] polny
85. [Zoologia] pieszczotliwie o koniu
86. [Prawo i polityka] nielegalnie sprzedaj?cy bilety na ró?ne imprezy
87. [Zoologia] Falabella rasa kuców argenty?skich
88. [Sztuka] figurka z Dalarna najbardziej rozpoznawanym na ?wiecie symbolem Szwecji od 1624
89. [Sztuka] r?cznie strugana i malowana figurka z drewna, rozpoznawany symbol Szwecji
90. [Sztuka] figurka z Dalarna wytwarzana w miejscowo?ci Nusnäs w gminie Mora region Dalarna w Szwecji
91. [Sztuka] rze?ba tradycyjnie dawanie w prezencie, otrzymali j? Bob Hope, Elvis Presley, Bill Clinton
92. [Sztuka] figurka z drewna wieszana nad wej?ciem w ludowej tradycji Skandynawii odstrasza z?e demony
93. [Zoologia] dulme?ski, kuc hodowany w Niemczech
94. [Zoologia] polski, ich przodkami s? tarpany
95. [Gastronomia] Polny. ?mietankowy short drink podawany najcz??ciej po posi?ku
96. [Gastronomia] Polny. Grasshoper, ?mietankowy short drink podawany najcz??ciej po posi?ku
97. [Sport] … Morski Rewala. mi?dzynarodowy festiwal szachowy rozgrywany w Rewalu od 1985
98. [Zoologia] polski. polska rasa w typie kuca pó?no dojrzewaj?cego
99. [Zoologia] polski. maj?cy twardy róg kopytowy pozwalaj?cy pracowa? niepodkutym na twardym pod?o?u
100. [Zoologia] polski. rasa w typie kuca których przodkami s? tarpany
101. [Zoologia] Falabella, rasa argenty?skich pampa
102. [Zoologia] Falabella, miniaturowego pampa wyhodowa? Patrick Newtall Irlandczyk z Argentyny
103. [Zoologia] Falabella, rasa kuców argenty?skich zwanych pampa
104. [Zoologia] dulme?ski. kuce hodowane w Niemczech wskazuj?ce na dzikich przodków rasy
105. [Zoologia] nazwa zwyczajowa owadów prostoskrzyd?ych z rodziny szara?czowatych rodzaj Chorthippus
106. [Zoologia] Chorthippus rodzaj owadów prostoskrzyd?ych z rodziny szara?czowatych
107. [Zoologia] polny. prostoskrzyd?y z rodziny szara?czowatych
108. [Zoologia] polny. prostoskrzyd?y z rodziny szara?czowatych zamieszkuj?cy krain? palearktyczn?
109. [Zoologia] ciepluszek
110. [Zoologia] polny. zamieszkuj?cy krain? palearktyczn?
111. [Zoologia] rodzaj Chorthippus owad z rodziny szara?czowatych zamieszkuj?cy krain? palearktyczn?
112. [Zoologia] owad przypominaj?cy pasikonika lub szara?cz?
113. [Mitologia] szara?czak w polskiej kulturze symbol lekkomy?lno?ci i braku dba?o?ci o przysz?o??
114. [Zoologia] owad z rodzaju Chorthippus przedstawiciel szara?czowatych
115. [Zoologia] b??dna nazwa pasikonika
116. [Zoologia] skacz?cy szara?czak wydaj?cy d?wi?ki poprzez pocieranie tylnych nóg o pokrywy
117. [Zoologia] polny. owad przypominaj?cy pasikonika lub szara?cz?
118. [Zoologia] zwierz? o wyd?u?onej g?owie grzywie na karku d?ugim ogonie z w?osia i krótkiej sier?ci
119. [Gry] zabawka dzieci?ca wyobra?aj?ca zwierz?
120. [Gry] figura szachowa w kszta?cie g?owy zwierz?cia
121. [Sport] drewniana pod?u?na skrzynka na czterech nogach s?u??ca do ?wicze? gimnastycznych
122. [Zoologia] pospolity. euroazjatycki gatunek owada prostoskrzyd?ego z rodziny szara?czowatych
123. [Zoologia] pospolity. eurytopowy gatunek owada prostoskrzyd?ego z rodziny szara?czowatych
124. [Zoologia] pospolity. najpospolitszy prostoskrzyd?y preferuje trawiaste ?rodowiska kserotermiczne
125. [Zoologia] pospolity. skacz?cy owad preferuj?cy trawiaste ?rodowiska kserotermiczne
126. [Zoologia] brunatny. euroazjatycki gatunek owada prostoskrzyd?ego z rodziny szara?czowatych
127. [Zoologia] brunatny. euroazjatycki gatunek owada prostoskrzyd?ego
128. [Zoologia] brunatny. z rodziny szara?czowatych
129. [Zoologia] brunatny. euroazjatycki z rodziny szara?czowatych gatunek eurytopowy
130. [Zoologia] brunatny. euroazjatycki z rodziny szara?czowatych
131. [Zoologia] brunatny. skacz?cy gatunek eurytopowy
132. [Sport] wraz z je?d?cem
133. [Zoologia] koni?
134. [Zoologia] ?rebi?
135. [Zoologia] kucyk
136. [Zoologia] kuc
137. [Zoologia] owad
138. [Zoologia] ciepluszek. euroazjatycki gatunek owada prostoskrzyd?ego
139. [Zoologia] ciepluszek. euroazjatycki gatunek owada prostoskrzyd?ego z rodziny szara?czowatych
140. [Zoologia] ciepluszek. z rodziny szara?czowatych
141. [Zoologia] ciepluszek. d?ugo?? skocznego owada do 15 mm Barwa ?ó?ta do brunatnej w ciemne plamy
142. [Filozofia] szczególne zami?owanie do czego?
143. [Technika] element obrabiarki s?u??cy do podpierania obrabianych przedmiotów
144. [Zoologia] morski. niewielka ryba morska kszta?tem przypominaj?ca konia szachowego
145. [Zoologia] polski. ma?y ko? o ma?ci myszatej lub bu?anej z ciemn? pr?g? na grzbiecie
146. [Technika] zespó? obrabiarki s?u??cy do podpierania obrabianych wa?ków
147. [Technika] zespó? tokarki do podpierania obrabianych wa?ków zamocowanych drugim ko?cem we wrzecionie
148. [Technika] imak tokarski
149. [Technika] tokarski bez podków
150. [Technika] s?u?y do podpierania obrabianych przedmiotów
151. [Zoologia] ciemny. europejski gatunek owada prostoskrzyd?ego z rodziny szara?czowatych
152. [Zoologia] ciemny. europejski gatunek owada prostoskrzyd?ego
153. [Zoologia] ciemny. z rodziny szara?czowatych
154. [Zoologia] ciemny. na Czerwonej Li?cie Zwierz?t Gin?cych i Zagro?onych
155. [Zoologia] ciemny. na Czerwonej Li?cie Zwierz?t w Polsce klasyfikowany w kategorii VU - nara?ony
156. [Filozofia] szajba
157. [Zoologia] koby?ka
158. [Zoologia] gatunek ryb morskich z rodziny igliczniowatych wyró?niaj?cych si? kszta?tem cia?a
159. [Zoologia] gatunek ryb morskich z rodziny igliczniowatych przypominaj?cym konika szachowego
160. [Medycyna] morski. napar z niego w wi?kszych dawkach mo?e trwale uszkodzi? psychik?
161. [Zoologia] gatunek ryb morskich ich esowaty kszta?t cia?a u?atwia polowanie z dystansu
162. [Zoologia] morski samiec posiada pod brzuchem trwa?? torb? l?gow?
163. [Zoologia] samica przy pomocy pok?ade?ka sk?ada do torby l?gowej samca ziarenka ikry
164. [Medycyna] morski. w tradycyjnej medycynie chi?skiej przypisuje mu si? w?a?ciwo?ci lecznicze
165. [Medycyna] morski. w tradycyjnej medycynie japo?skiej przypisuje mu si? w?a?ciwo?ci lecznicze
166. [Medycyna] morski. w tradycyjnej medycynie korea?skiej przypisuje mu si? w?a?ciwo?ci lecznicze
167. [Medycyna] morski. w medycynie chi?skiej przypisuje mu si? w?a?ciwo?ci lecznicze w impotencji
168. [Medycyna] morski. w medycynie japo?skiej przypisuje mu si? w?a?ciwo?ci lecznicze w impotencji
169. [Medycyna] morski. w medycynie korea?skiej przypisuje mu si? w?a?ciwo?ci lecznicze w impotencji
170. [Medycyna] morski. w medycynie chi?skiej stosuje si? go w leczeniu chorób uk?adu oddechowego
171. [Medycyna] morski. w medycynie japo?skiej stosuje si? go w leczeniu chorób uk?adu oddechowego
172. [Medycyna] morski. w medycynie korea?skiej stosuje si? go w leczeniu chorób uk?adu oddechowego
173. [Medycyna] morski. wysuszony i sproszkowany u?ywany na kolki w brzuchu (w medycynie staro?ytnej)
174. [Medycyna] morski. wysuszony i sproszkowany u?ywany na kolki w brzuchu (w medycynie ?redniowiecznej)
175. [Medycyna] morski. napar z niego wywo?uje halucynacje a w wi?kszych dawkach trwale uszkadza psychik?
176. [Medycyna] morski. napar z niego wywo?uje halucynacje
177. [Zoologia] morski
178. [Technika] cz??? tokarki
179. [Technika] zespó? tokarki s?u??cy do podpierania obrabianych przedmiotów
180. [Zoologia] polski. prymitywna rasa ma?ych koni
181. [Historia] zwierzyniecki. lajkonik
182. [Historia] zwierzyniecki. zabawa ludowa urz?dzana w Krakowie w oktaw? Bo?ego Cia?a
183. [Historia] zwierzyniecki. pochód z je?d?cem w orientalnym stroju na drewnianym koniku
184. [Historia] zwierzyniecki. pochód z lajkonikiem
185. [Zoologia] ssak nieparzystokopytny hodowany jako zwierz? domowe lub wierzchowe
186. [Zoologia] ssak nieparzystokopytny hodowany
187. [Zoologia] ssak nieparzystokopytny hodowany jako zwierz? domowe
188. [Zoologia] ssak nieparzystokopytny hodowany jako zwierz? wierzchowe
189. [Gry] figura szachowa w kszta?cie g?owy
190. [Gry] zabawka dzieci?ca na biegunach
191. [Gry] w szachach
192. [Gry] figura w szachach
193. [Literatura] mania czytania
194. [Filozofia] zaci?cie
195. [Filozofia] ci?goty
196. [Filozofia] obsesja
197. [Filozofia] mi?o?nictwo
198. [Filozofia] rozleg?e zainteresowania
199. [Filozofia] zdobywanie wiedzy w danej dziedzinie dla przyjemno?ci
200. [Filozofia] zami?owanie do czego?
201. [Filozofia] zami?owanie do czego?, pasja
202. [Filozofia] zainteresowanie
203. [Filozofia] zainteresowania, pasja
204. [Filozofia] zainteresowania
205. [Filozofia] wykonywanie dla relaksu w czasie wolnym od obowi?zków
206. [Filozofia] wielkie zami?owanie do czego?
207. [Filozofia] upodobanie do czego? hobby
208. [Filozofia] ulubione zaj?cie hobby
209. [Filozofia] ulubione zaj?cie
210. [Filozofia] krok od na?ogu
211. [Filozofia] swoim zainteresowaniem mo?na komu? zaimponowa?
212. [Filozofia] s?abo??, hobby, konik
213. [Filozofia] satysfakcja z zapa?u do dobrze spo?ytkowanej pasji
214. [Gry] rozwi?zywanie krzy?ówek
215. [Filozofia] przyjemno?? p?yn?ca z uprawiania zainteresowania
216. [Filozofia] przyjemno?? z uprawiania zainteresowania
217. [Filozofia] przedmiot nami?tno?ci
218. [Filozofia] przedmiot czyje? nami?tno?ci
219. [Filozofia] pragnienie
220. [Filozofia] zajob
221. [Filozofia] umi?owanie
222. [Filozofia] ogarnia kolekcjonerów
223. [Filozofia] ogarnia kolekcjonera
224. [Filozofia] oddanie zami?owaniu
225. [Filozofia] obsesja, mania
226. [Filozofia] obsesja
227. [Filozofia] nami?tno??, zami?owanie
228. [Filozofia] nami?tno??
229. [Ekonomia] mo?e ??czy? si? ze zdobywaniem wiedzy z doskonaleniem umiej?tno?ci nawet z zarobkiem
230. [Ekonomia] mo?e ??czy? si? ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie
231. [Ekonomia] mo?e ??czy? si? z doskonaleniem swoich umiej?tno?ci w pewnym okre?lonym zakresie
232. [Ekonomia] ??czy si? ze zdobywaniem wiedzy z doskonaleniem umiej?tno?ci nawet z zarobkiem
233. [Edukacja] ??czy si? z doskonaleniem swoich umiej?tno?ci w pewnym okre?lonym zakresie
234. [Filozofia] bez kopyt i ogona
235. [Filozofia] mi?o??, pasja
236. [Filozofia] ikra, gor?czka, mi?o??
237. [Filozofia] ikra
238. [Filozofia] gor?czka, pasja
239. [Filozofia] hobby, bzik
240. [Filozofia] entuzjazm
241. [Filozofia] dryg
242. [Filozofia] czynno?? wykonywana w czasie wolnym od obowi?zków dla relaksu
243. [Filozofia] ch??, pasja
244. [Filozofia] bakcyl
245. [Filozofia] amatorstwo
246. [Zoologia] wiejski, ruralistek
247. [Zoologia] ruralistek
248. polny lub szachowy
249. dzieci?cy na biegunach
250. [Zoologia] mi?so z kopytkami
251. mania, hobby
252. MA?Y ARAB
253. hobby, zainteresowanie
254. polny albo szachowy
255. szachowy lub polny
256. szachowy albo polny
257. pasja Mela Gibsona
258. mania, bzik
259. bzik, mania
260. mania z grzywk?
261. [Ubrania i moda] haczyk haftki
262. [Zoologia] nazwa zwyczajowa rodzaju owadów prostoskrzyd?ych z rodziny szara?czowatych
263. [Geografia] inna nazwa jeziora Klimek le??cego w województwie warmi?sko-mazurskim
264. [Ekonomia] osoba po zawy?onych cenach odsprzedaj?ca bilety do kina, na imprezy sportowe
265. hobby, szczególne zainteresowanie
266. m?ody ko?
267. polny nie zarży
268. brykające hobby
269. część haftki
270. morski albo polny
271. morski bądź polny
272. polny lub morski
273. polny albo morski
274. polny bądź morski
275. szachowy lub morski
276. szachowy albo morski
277. szachowy bądź morski
278. morski lub szachowy
279. morski albo szachowy
280. morski bądź szachowy
281. polny bądź szachowy
282. szachowy bądź polny
283. ...szachowy to skoczek
284. odsprzedaje bilet przed koncertem
285. ...Garbusek
286. ...na biegunach
287. i polny, i morski
288. i morski, i polny
289. [Geografia] osada w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Czeremcha
290. Garbusek z bajki
291. pożyteczna pasja

Kategoria: rzeczownik, liczebnik lub nazwa własna
Dopuszczalność hasła konik w grach słownych: dane chwilowo niedostępneData ostatniej modyfikacji hasła konik: 2019-07-28

<< Zgłoś błąd w haśle konik >>

Hasło konik zostało do tej pory wyświetlone 15882 razy w słowniku Krzyżówki Info

Autorzy hasła konik:
Admin, misiu_x, garcia, lecht, Nadira, radzio, Butra, nec1, Tezeusz67., Lipstick, Jędrek, Zbig, Tadeusz Krupa, ebudaj, marcin, zbychu, Wenia, hiker, Kola, osoba2

Komentarze do hasła "konik" :

(Brak komentarzy)
Aby dodać komentarz trzeba być zalogowanym!

0.14400 sec
Nasz serwis korzysta z plików cookies. Informacje na temat plików cookies są dostępne na naszej stronie Polityki Prywatności
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu . Zapoznaj się również z naszą polityką prywatności
Copyright 2006-2019 © Portal Krzyżówki Info