Użytkowników online: 83 Logowanie | Rejestracja

Regulamin Internetowego Leksykonu Krzyżówkowicza


Słownik Krzyżówkowicza | Wyszukiwarka | Listy haseł | Kontakt | Rejestracja | Gry słowne | Słownik Scrabble§ 1

Zasady ogólne

1.1.     Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisów portalu Oaza Rozrywki, należącego do firmy Cybersoft Tomasz Wentrys, zwanej dalej „Usługodawcą”, przez osoby zwane dalej „Użytkownikami”. Aktualnie do serwisów portalu Oaza Rozrywki należą strony:

1.2.   Portal Oaza Rozrywki jest serwisem społecznościowym, umożliwiającym zarejestrowanym Użytkownikom tworzenie treści serwisów należących do portalu Oaza Rozrywki oraz czynne uczestniczenie w grach, zabawach, konkursach i różnego rodzaju rankingach. Użytkownicy niezarejestrowani mogą przeglądać treści stron, rankingi, korzystać z wyszukiwarek i gier słownych bez uczestniczenia w rankingach i konkursach.

1.3.   Dodatkowymi funkcjonalnościami portalu Oaza Rozrywki są:

1.4.  Korzystanie z portalu jest całkowicie bezpłatne. Aby uzyskać pełny dostęp do wszystkich funkcjonalności portalu Oaza Rozrywki Użytkownik musi dokonać rejestracji. Dodatkowo, aby uczestniczyć w konkursach, Użytkownik musi wypełnić profil podstawowy i mieć skończone 18 lat.

§ 2

Rejestracja

 2.1. Dokonując rejestracji w portalu Oaza Rozrywki na stronie http://www.krzyzowki.info/rejestracja.php , Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

2.2.   Poprzez rozpoczęcie rejestracji w portalu Oaza Rozrywki, Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść całego Regulaminu. Proces rejestracji wymaga podania prawidłowego adresu email oraz nazwy konta i hasła..

2.3.  Użytkownik musi potwierdzić swoją rejestrację w portalu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na podany podczas rejestracji adres email. Wprowadzenie błędnego adresu email przy rejestracji uniemożliwia poprawną aktywację konta w portalu.

2.4. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia rejestracji (czas otrzymania potwierdzenia dla niektórych darmowych skrzynek pocztowych może wynosić do kilku godzin) Użytkownik powinien sprawdzić czy wiadomość nie została umieszczona w spamie. Jeżeli po upływie 24h Użytkownik nie otrzymał emaila z linkiem aktywującym, powinien skontaktować się z administratorem serwisu poprzez formularz na stronie http://www.krzyzowki.info/kontakt.php wprowadzając email lub nazwę konta podaną podczas procesu rejestracji.

  2.5. Poprzez rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie na podany adres email informacji o zmianach i nowych usługach dostępnych dla Użytkowników portalu Oaza Rozrywki.

§ 3

Konto

 3.1.  Po rejestracji, dla każdego Użytkownika tworzone jest konto na którym zbierane są dane o jego działalności. Zbieranymi danymi są hasła i definicje wprowadzone w Internetowym Leksykonie Krzyżówkowicza, komentarze do haseł, stany rozwiązywanych krzyżówek online oraz informacje o aktywności Użytkownika w portalu.

3.2.   Wszystkie konta są anonimowe, nie wymagają podania danych osobowych ani adresu Użytkownika. Użytkownik zostanie ewentualnie poproszony o podanie prawdziwego imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu jedynie w celu doręczenia nagrody wygranej w konkursie. Jeżeli w takim przypadku Uzytkownik odmówi podania prawdziwych danych, będzie to jednoznaczne z rezygnacją z wygranej nagrody. Podane przez Użytkownika prawdziwe dane zostaną przekazane tylko i wyłącznie podmiotowi, który przeprowadził konkurs i ufundował nagrodę.

3.3.   Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.

3.4. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie tymczasowo lub na stałe zablokowane.

3.5.  Użytkownik może zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o usunięcie konta bez podania przyczyny. Wniosek taki Użytkownik powinien wysłać po zalogowaniu się na konto korzystając z formularza kontaktowego w panelu administracyjnym. Usunięcie konta powoduje jedynie usunięcie danych Użytkownika, natomiast wszelkie treści i materiały jakie umieścił w portalu stają się własnością administratora. Po usunięciu konta Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów portalu wymagających logowania.

§ 4

Zasady korzystania z portalu Oaza Rozrywki

4.1.   Korzystanie przez Użytkownika z portalu Oaza Rozrywki jest bezpłatne. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisów portalu Oaza Rozrywki Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Korzystanie z portalu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z regulaminem i w pełni akceptuje jego treść. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z treścią regulaminu portalu Oaza Rozrywki powinien natychmiast opuścić jego strony.

4.2. Korzystanie z portalu przez Użytkownika powinno być zgodne z regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz  nie utrudniać korzystania z portalu innym Użytkownikom.

4.3.  W szczególności zabronione jest:

 • korzystanie z portalu przy użyciu automatycznych skryptów
 • kopiowanie lub powielanie informacji i rozwiązań technologiczno – programistycznych znajdujących się w portalu.
 • umieszczanie treści niezgodnych z regulaminem i obowiązującym prawem
 • umieszczanie treści nie stanowiących żadnej wartości dla portalu
 • powielanie tych samych treści

4.4. W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnego działania Użytkownika, Usługodawca ma prawo do zablokowania konta bez informowania Użytkownika. Usługodawca jest również uprawniony do podjęcia odpowiednich czynności zmierzających do naprawienia przez Użytkownika wyrządzonej przez niego szkody lub podjęcia działań o zadośćuczynienie poniesionym stratom. 

4.5. Usługodawca  oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczone w portalu treści, nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam oraz za wykorzystanie przez Użytkownika wiedzy wynikającej z reklamowej zawartości Portalu. W związku z powyższym Użytkownik korzystając z serwisu zrzeka się wszelkich roszczeń wynikających z błędnych informacji w serwisach portalu Oaza Rozrywki.

4.6.  W wypadku naruszenia prawa lub wystąpienia roszczeń stron trzecich, Usługodawca, na mocy obowiązującego prawa, zastrzega sobie prawo do przekazania danych Użytkownika uprawnionym instytucjom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. W przypadku roszczeń osób trzecich Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego i niezwłocznego wyjaśnienia zasadności tych roszczeń.

4.7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników w serwisach portalu Oaza Rozrywki ani za następstwa zapisów treści Użytkowników. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w portalu Oaza Rozrywki.

§  5

Treść Internetowego Leksykonu Krzyżówkowicza

5.1. Użytkownik nie może zamieszczać w Internetowym Leksykonie Krzyżówkowicza  jakichkolwiek treści, które:

 • są sprzeczne z prawem polskim
 • naruszają prawa osób trzecich
 • są wulgarne lub obraźliwe
 • mają charakter pornograficzny
 • naruszają przyjęte normy społeczne lub obyczajowe


5.2. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do wszystkich treści umieszczonych przez niego w Internetowym Leksykonie Krzyżówkowicza i ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczane przez siebie w portalu.

5.3. Treść Internetowego Leksykonu Krzyżówkowicza jest sprawdzana przez Administratora oraz przez Moderatorów, którzy mają prawo usunąć lub zmodyfikować wprowadzone treści, bez zgody i bez informowania Użytkownika o tym.

5.4. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń i wyraża zgodę na wykorzystanie wszystkich treści umieszczonych w Internetowym Leksykonie Krzyżówkowicza przez wyszukiwarkę oraz do tworzenia gier i zabaw słownych w portalu Oaza Rozrywki, bez informowania go o tym. Zamieszczając własne treści i materiały Użytkownik udziela Usługodawcy licencji na ich redagowanie, kopiowanie oraz publikację w serwisach prowadzonych przez Usługodawcę i serwisach partnerskich Usługodawcy.

§ 6

Konkursy

6.1. Informacje o aktualnie trwających konkursach, zasady uczestniczenia oraz informacje o nagrodach będą prezentowane na stronie konkursy .

6.2. Warunkiem uczestniczenia w konkursach z nagrodami jest wypełnienie profilu podstawowego Użytkownika oraz skończenie przez Użytkownika 18 lat. W celu uczestniczenia w losowaniu nagród wystarczy aby Użytkownik spełnił opisane na stronie konkursu warunki. Nie jest wymagane wysyłanie żadnych SMSów ani dodatkowych emaili.

6.3. Każdy Użytkownik będzie mógł sprawdzić w panelu administracyjnym swój status w konkursie.

6.4. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia konkursu. Na stronie konkursu, do publicznej wiadomości zostanie podany tylko nick, avatar oraz miejscowość z której pochodzi Zwycięzca. Ponadto do Zwycięzcy zostanie wysłany od administrator serwisu email z prośbą o podanie danych adresowych, na które zostanie wysłana nagroda lub danych kontaktaktowych w przypadku losowania nagród innych niż rzeczowe. Podane dane adresowe lub kontaktowe zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie w celu doręczenia zwycięzcy nagrody i nie będą w żaden sposób przechowywane ani przetwarzane.

6.5. Brak kontaktu ze zwycięzcą przez okres 30 dni od zakończenia konkursu, będzie oznaczał rezygnację z nagrody. W takim przypadku zostanie dokonane dodatkowe losowanie wśród Użytkowników, którzy spełnili warunki konkursu.

6.5  Nagrody, których wartość nie przekracza kwoty 760, 00 zł brutto ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami) są wolne od podatku dochodowego.

6.6  W przypadku nagród, których wartość przekracza kwotę, o której mowa w pkt. 6.5 powyżej, obowiązek dokonania zapłaty podatku obciąża Zwycięzcę. Organizator konkursu oblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto na jakie należy dokonać wpłaty.

6.7 Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego opisanego w pkt. 6.6 powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu należnego podatku.

6.8 W przypadku cenniejszych nagród, na stronie konkursu będzie podawana ich wartość pieniężna.

6.9  Organizator konkursu wyklucza możliwość zamiany nagrody w konkursie na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

6.10 Organizator prześle nagrodę przesyłką kurierską lub pocztową w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Zwycięzcę danych adresowych na wskazany adres

6.11 Koszt wysyłki nagród pokrywa organizator konkursu.

6.12 Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi, jeśli próba dostarczenia za pośrednictwem przesyłki gwarantowanej lub firmy kurierskiej okaże się nieskuteczna.

6.13  Zasady przeprowadzania konkursu określa niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

6.14 Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: 

 • problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej
 • przerwy w funkcjonowaniu konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, awaria, przegląd, wymiana sprzętu itp. ) lub niezależnych od organizatora
 • nie doręczenie nagrody spowodowane podaniem przez Zwycięzcę błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody lub spowodowane działaniem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, za pośrednictwem której będą doręczane przesyłki

6.15 Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

§ 7

Postanowienia końcowe

7.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego wyłączenia portalu Oaza Rozrywki lub pojedynczych serwisów wchodzących w jego skład, bez wcześniejszego informowania Użytkowników, w celu przeprowadzenia konserwacji, serwisu, aktualizacji skryptów i baz danych lub dodania nowych usług.

7.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę wszelkich danych Użytkownika, spowodowanych awarią sprzętu, nieprawidłowym działaniem sieci lub utratą danych na skutek działania osób trzecich.

7.3. Regulamin może ulec zmianie w części lub w całości w dowolnym czasie. Zmiany w regulaminie, nie wymagają wcześniejszego powiadomienia Użytkownika ani uzyskania jego zgody. Chwilą wprowadzenia zmian niniejszego regulaminu jest chwila opublikowania w portalu nowego regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na taki tryb wprowadzenia zmian i powiadamiania go o zmianach.


Data publikacji aktualnego regulaminu: 2011-11-15

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu
Copyright 2006-2019 © słownik krzyżówki info

Valid HTML 4.01 Transitional for Krzyżówki Info